//Aleksander Kappes
Aleksander Kappes 2017-10-03T07:37:12+00:00
Aleksander Kappes
Aleksander Kappes

Aleksander Kappes

Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym (prawie spółek) i w prawie gospodarczym. Prowadzi między innymi sprawy o zaskarżanie uchwał zgromadzeń, wyłączenie wspólnika, rozliczenia z występującym wspólnikiem i w innych sporach korporacyjnych a także sprawy gospodarcze. Opracowuje opinie prawne, których ma w dorobku ponad 300. Autor ok. 60 publikacji (książek, artykułów, glos) z zakresu prawa spółek, prawa gospodarczego i cywilnego.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, odbył aplikację sądową (1990 – 1992) i adwokacką (1994 – 1996). Zawód adwokata wykonuje od 1996 r.

Od 1990 r. pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego jako asystent (1990-1997), adiunkt (1997 – 2010) i profesor nadzwyczajny (2010 do chwili obecnej). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1997 r. a doktora habilitowanego w 2010 r. Prowadzi wykłady na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa spółek. Prowadzi także wykłady dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy a także aplikantów tych zawodów.

Uczestnik wielu konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych.

Od 2010 r. adw. Aleksander Kappes jest kierownikiem Zakładu Prawa Spółek w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego.

Członek zespołu prawa spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP. Wielokrotny delegat na zjazdy krajowe Adwokatury RP i członek komisji legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Wielokrotny członek Komisji Szkolenia Aplikantów i Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Członek rad nadzorczych wielu spółek kapitałowych. Aktualnie przewodniczący Rady Nadzorczej Obligo S.A. w Łodzi i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MPO Łódź sp. z o.o.

Członek komisji rewizyjnej Fundacji Rozwoju Elektrokardiologii Kardiorytm w Łodzi.
Wielokrotnie pełnił funkcję arbitra w sporach przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Niemiecki, angielski.