/Specjalizacje
Specjalizacje 2017-10-03T07:37:11+00:00

Specjalizacje

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji, prowadzi także sprawy klientów indywidualnych. Usługi prawne świadczone przez Kancelarię są dostosowanie do potrzeb naszych Klientów i do specyfiki sektora gospodarki, w którym działają. Kancelaria składa się z 8 prawników z uprawnieniami adwokata lub radcy prawnego oraz 6 pozostałych prawników. Umożliwia to daleko idąca specjalizację, która jest koniecznością wynikającą z obszerności regulacji w poszczególnych dziedzinach prawa i częstych zmian stanu prawnego oraz otoczenia gospodarczego. Właśnie dzięki specjalizacjom jesteśmy w stanie prowadzić obsługę prawną w sposób kompleksowy.

Specjalizacja obejmuje wszelkie kwestie z zakresu prawa spółek handlowych, m. in.:

 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • tworzenie spółek handlowych, w tym przygotowywanie projektów umów/statutów spółek,
 • przygotowanie projektów umów pomiędzy wspólnikami (umów inwestycyjnych),
 • transformacje spółek handlowych (przekształcenia, łączenia, podziały),
 • przejęcia spółek,
 • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy,
 • zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych,
 • obsługa walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników, prowadzenie tych zgromadzeń, przygotowywanie uchwał zgromadzeń,
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami ścieżką polubowną i sądową,
 • postępowania o rozwiązanie spółek,
 • wystąpienia wspólnika z handlowej spółki osobowej i rozliczenie jego udziału,
 • postępowania o wyłączenie wspólników,
 • przymusowy wykup akcji (squeeze out),
 • przymusowy odkup akcji (reverse squeeze out),
 • dochodzenie roszczeń wobec wspólników/akcjonariuszy i członków organów spółek, handlowych, zarówno w imieniu spółki jak i wspólników i wierzycieli spółki,
 • podwyższenia kapitału zakładowego, emisja akcji,
 • emisja obligacji,
 • zbywanie ogółu praw i obowiązków wspólnika w handlowej spółce osobowej, udziałów w spółce z o.o., akcji w spółce akcyjnej,
 • doradztwo w postępowaniu likwidacyjnym,
 • doradztwo w postępowaniach upadłościowych i postępowaniach restrukturyzacyjnych spółek handlowych,
 • due dilligence (audyt prawny) przedsiębiorstw spółek, w tym nieruchomości.

Specjalizacja w zakresie prawa podatkowego w zakresie prawa podatkowego obejmuje m.  in.

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek akcyzowy,
 • inne podatki,
 • Ordynację podatkową,
 • reprezentację przed organami skarbowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • optymalizację podatkową,
 • audyt podatkowy.

Specjalizacja procesowa obejmuje między innymi następujące postępowania:

 • reprezentację w procesach o zapłatę należności z umów w obrocie gospodarczym (np. z umów sprzedaży, dostawy, o dzieło, o roboty budowlane),
 • reprezentację w procesach o odszkodowanie (kar umownych) z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań z umów w obrocie gospodarczym,
 • reprezentację w procesach ubezpieczeniowych (ubezpieczenia gospodarcze, ubezpieczenia indywidualne),
 • reprezentację w procesach o odszkodowanie i zadośćuczynienie w tytułu szkód na osobie (np. za błędy lekarskie),
 • reprezentację w procesach z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji,
 • reprezentację w procesach z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Specjalizacja z zakresu prawa pracy obejmuje między innymi:

 • reprezentację w procesach o wynagrodzenie,
 • reprezentację w procesach z tytułu zakazu konkurencji,
 • reprezentację w procesach związanych z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • opracowywanie układów zbiorowych,
 • opracowywanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
 • przygotowywanie wzorcowych umów o pracę i o zakazie konkurencji,
 • reprezentację w sporach zbiorowych.

Specjalizacja w zakresie prawa karnego obejmuje między innymi:

 • obronę i reprezentację w sprawach karnych – gospodarczych,
 • obronę w sprawach karno – skarbowych,
 • obronę i reprezentację w sprawach o oszustwa w obrocie gospodarczym,
 • obronę i reprezentację w sprawach o działania na szkodę przedsiębiorcy,
 • obronę i reprezentację w sprawach o uchylanie się od egzekucji oszustwa w obrocie gospodarczym.